Bestuur en organisatie


Stichting Voedselbank Wijchen e.o. heeft een bestuur bestaande uit:

Voorzitter: Ernie Drissen
Vicevoorzitter; Dianne van Hoof
Secretaris : Wietske Bosma
Penningmeester; Hans Redelijk
Bestuurslid voor Beuningen: Anja van Sommeren
Algemeen bestuurslid: Marlies Evers
Algemeen bestuurslid: Fazilet Yürün

Peter Coolen (06-27896872) is de algemene coördinator in Wijchen en Jan Arts is de logistieke coördinator.
Anja van Sommeren (06-46541012) is de algemene coördinator in Beuningen.
Onze stichting is aangesloten bij De Vereniging van Voedselbanken Nederland.

Doelstelling (zoals in onze statuten staat):
Artikel 2-1. De stichting heeft ten doel het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op het werkgebied.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen (bijvoorbeeld
uit overproductie van bedrijven) om deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, dan wel aan organisaties die deze personen ondersteunen;
het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin
genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Toelichting op de doelstelling:
‘Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de gemeente Wijchen en Beuningen en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze afnemers van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze afnemers te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die hen helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers tijdelijk zijn.

De kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
• We werken uitsluitend met vrijwilligers
• We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
• We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
• We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
• Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
• Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Beloningsbeleid

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen beloning zoals ook in onze statuten is vastgelegd onder punt 4.5:
... De bestuurders en de andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten...