Criteria


Wat zijn de criteria?
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Voedselbank zijn landelijk criteria opgesteld. De Voedselbank beoordeelt, aan de hand van de door de aanvragende instelling verstrekte en gecontroleerde gegevens, of iemand binnen deze criteria valt. Er zal periodiek een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of continuatie gewenst is.

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er helaas te veel van en het is niet mogelijk al die mensen van een pakket te voorzien.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand onder de volgende bedragen komt, komt het huishouden mogelijk in aanmerking voor een voedselpakket:

Nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2019

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn:

Basisbedrag per huishouden: € 135
Per persoon: € 90

De nieuwe normbedragen per maand per gezin
worden dan:
1 persoon was € 215 wordt € 225
2 volwassenen was € 300 wordt € 315
1 volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
1 volwassene en 2 kinderen was € 385 wordt € 405
2 volwassenen en 2 kinderen was € 470 wordt € 495
1 volwassene en 3 kinderen was € 470 wordt € 495

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor
toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald
door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben op een
kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.
Wekelijkse bedragen x 4,3333
4-wekelijkse bedragen x 1,0833
Kwartaalbedragen / 3
Jaarbedragen / 12
In de bijlage onderaan deze pagina is bij deze toekenningcriteria een toelichting opgenomen voor nadere uitleg bij verschillende inkomens- en uitgavenposten.

Bijlage Toekenningscriteria:
Het is tevens van belang dat wordt aangegeven hoelang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet immers gestreefd worden naar een oplossing van het financiële probleem. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is.
Deze toetsing vindt plaats bij de aanvragende hulpverlener, waar dus gedurende het gehele traject contact mee onderhouden wordt.

BijlageGrootte
Crtiteria 2019.docx13.18 KB
VBNToekenningscriteriavoordeaanvraagvaneenvoedselpakketper1januari2018.pdf132.85 KB