Geschiedenis


Geschiedenis
De Voedselbank is gestart als een project van de Stichting MinusPlus. De Stichting MinusPlus is in 1999 opgericht met de gedachte om de "minners" in onze samenleving te kunnen ondersteunen met wat de "plussers" aan restgoederen kunnen aanleveren.

De initiatiefnemers, Sjaak en Clara Sies, zijn hiertoe gekomen vanuit hun eigen ervaring als uitkeringsgerechtigden sinds 1986. Doordat zij actief zijn op zowel kerkelijk als sociaal terrein, werden zij zich bewust van de noodzaak om actie te ondernemen tegen zowel de (verborgen) armoede als tegen de verspilling in Nederland.
In augustus 2001 zijn zij in Rotterdam gestart met de voorbereidingen om een Voedselbank op te zetten. Zij hebben zich laten inspireren door te gaan kijken bij een van de acht Voedselbanken in België, provincie Antwerpen.

Doordat zij in de voorgaande jaren voornamelijk binnen kerkelijke organisaties als vrijwilligers bezig zijn geweest, liggen de eerste contacten dan ook op dat terrein. Het is echter geenszins de bedoeling om enkel op christelijk erf werkzaam te zijn.
Afnemers worden ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur voorzien van de door de levensmiddelenbedrijven en particulieren beschikbaar gestelde levensmiddelen.

In Maart 2003 is de naam Minusplus veranderd in Stichting Voedselbank Nederland, kortweg Voedselbank Nederland. De wekelijkse leveringen omvatten dus niet meer alleen de Rotterdamse regio. Vanuit het hele land komen nieuwe of al bestaande lokale initiatiefgroepen voorraden ophalen bij de Voedselbank in Rotterdam. In heel Nederland bruist het van de activiteiten om tot oprichting van meerdere vestigingen te komen.

De Voedselbank ondersteunt elk lokaal initiatief dat de "minners" in onze samenleving wil ondersteunen met levensmiddelen en begeleiding in het oplossen van de probleemsituatie.
Dit houdt concreet in dat wij levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, inzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT-datum te dichtbij is om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Deze producten zouden anders vernietigd worden of als veevoer worden gebruikt.
Producten waarvan de TGT-datum reeds verstreken is worden door de Voedselbank niet ingezameld, noch verstrekt, tenzij de leverancier een schriftelijke verklaring overlegt waarin de kwaliteit van het product door die leverancier gegarandeerd wordt en zijn verantwoordelijkheid blijft.
Producten met een THT-datum worden, afhankelijk van het soort product, wel door ons ook na die datum uitgegeven. Hiervoor hanteren wij een lijst uitgegeven door de NVWA.

De Voedselbank kan waar nodig producten gekoeld of diepgevroren transporteren en opslaan en zodoende de koudeketen in stand houden.
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.
De belangstelling vanuit de media blijft aanhouden.

In Wijchen kwam het initiatief om een steunpunt van de landelijke voedselbank te starten van vertegenwoordigers van de Hoeksteenparochie en De Schakel. Men is begonnen met gesprekken met de sociale dienst in Wijchen (Vraagwijzer), de schuldhulpsanering, huisartsen, maatschappelijk werk, wat we zelf als kerken al wisten en met schoolhoofden om te inventariseren óf er inderdaad behoefte was aan een voedselbank in Wijchen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat dit inderdaad het geval was. Men kwam uit op een schatting van 40 tot 50 gezinnen. Dat was voldoende reden om van start te gaan. Er werd een bestuur gevormd die zich grondig ging voorbereiden om te kunnen gaan starten.

Op 13 december 2005 is de stichting officieel opgericht; Stichting Steunpunt Voedselbank Wijchen als onderdeel van de Stichting Voedselbanken Nederland.

Ook werd er een bankrekening geopend:
Rabobank Wijchen: NL12RABO0117168467 t.n.v. Stichting Steunpunt Voedselbank Wijchen.
Rond april 2006 waren we zover met de voorbereidingen, ook in samenwerking met het regiocentrum Arnhem, dat de eerste voedselpakketten verstrekt konden worden.

Doelstelling
Het doel is om wekelijks een voedselpakket beschikbaar te stellen voor mensen die van hun inkomen te weinig overhouden om van te leven. Dit voedsel wordt verkregen van leveranciers die dit voedsel gratis beschikbaar stellen. Soms omdat dit voedsel niet meer in het reguliere afzetkanaal verkocht kan worden (en hiermee wordt verspilling voorkomen).
Kortom, het helpen van mensen in noodsituaties middels het voorkomen van verspilling. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Eind 2012 begin 2013 werd de St.Voedselbanken Nederland een vereniging. Wij zijn een lokale voedselbank die al enige jaren de naam veranderd heeft in:
Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen

In maart 2017 verhuist de Voedselbank naar Wijchen Noord. In dit pand kunnen zowel de afgifte als de opslag en distributie plaatsvinden. Ons nieuwe adres is Kruisbergsweg 54 te Wijchen

Klik voor een achtergrondartikel over de armoede in Nederland op de volgende link:

href="http://localhost/voedselbank/artikel_armoede.php">Armoede in Nederland